Pytania o Multipor

Najczęściej zadawane pytania dotyczące docieplania z mineralnych płyt izolacyjnych Multipor

Czy opłaca się ocieplić mieszkanie?

odpowiada Jarosław Kraś, Doradca Techniczny Xella Polska

Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku obowiązywały w Polsce niskie wymogi i normy odnośnie izolacyjności termicznej ścian. Dlatego starsze mieszkania warto ocieplić, by zmniejszyć straty ciepła. Wzrośnie komfort cieplny i spadną koszty ogrzewania. Zwrot z inwestycji, w przypadku, gdy decydujemy się na ocieplanie od wewnątrz łatwo obliczyć. Posłużę się przykładem pokoju o powierzchni 11m2 i powierzchni ocieplanej ściany - 8 m2. Średni koszt jego ocieplenia wyniesie 914 zł brutto (w tym płyty MULTIPOR o gr. 6 cm – 621 zł brutto i zaprawa – 293 zł brutto). Przy obecnych cenach nośników energii potrzebnych do ogrzania pomieszczenia, inwestycja zwróci się za 3-4 lata.

W sklepie internetowym Xella można zamówić analizę cieplno-wilgotnościową przegrody. Dzięki wykorzystaniu programu Wufi Pro można ocenić zachowanie ścian uwzględniając parametry cieplne i wilgotnościowe po zastosowaniu ocieplenia z płyt mineralnych MULTIPOR i dobrać odpowiednią grubość materiału, który powinien być użyty w konkretnym przypadku.
Kliknij, aby zamówić analizę cieplno-wilgotnościową pojedynczej przegrody.

Chcesz oszczędzać? Wejdź na stronę Kalkulator oszczędności

Czy trzeba zgłaszać zamiar ocieplenia od wewnątrz własnego lokalu?

Porady prawne przygotowywane są we współpracy z magazynem „Wspólnota Mieszkaniowa” www.wm.info.pl

 

Odpowiada Dorota Bąbiak-Kowalska, prawniczka, ekspert miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”

Wykonanie ocieplenia wewnątrz lokalu mieści się w zakresie uprawnień właścicielskich i nie wymaga uzyskania zezwolenia na wykonanie prac – ani w formie pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, ani uchwały wspólnoty, ani zgody zarządcy.

UZASADNIENIE:

Jeśli mówimy o lokalu znajdującym się we wspólnocie mieszkaniowej, obowiązują nas regulacje ustawy z 24 czerwca 1994 r o własności lokali (t.j.: DzU .z 2000 r., nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Wymieniając różne obowiązki właściciela lokalu ustawodawca nie przewidział konieczności uzyskiwania przez niego jakiejkolwiek zgody od zarządu czy też zgody wyrażanej uchwałą właścicieli na dokonanie tego typu prac. Zgoda wyrażana uchwałą właścicieli jest wymagana jedynie przy połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub przy podziale lokalu. Innych przypadków ustawa nie przewiduje. Co prawda niektóre wspólnoty na własną rękę próbują umieszczać w swoich regulaminach zapisy o obowiązku uzyskiwania zgody wspólnoty czy też zarządu na różnego typu prace w lokalach, trzeba jednak jasno powiedzieć: wszelkie takie zapisy są bezprawne, ponieważ uchwały wspólnot mogą odnosić się jedynie do części wspólnej nieruchomości i nie mogą ingerować w to, co dzieje się w odrębnym lokalu, jeżeli aktywność ta nie oddziałuje na pozostałe lokale.

Ustawa o własności lokali w sprawach w niej nie uregulowanych odsyła nas do kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego zapisami, właściciel co do zasady może swobodnie dysponować swoją własnością (art. 140 kc), jednak przy wykonywaniu swego prawa powinien powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich (art. 144 kc).

Ocieplanie wewnętrznych ścian w lokalu jak najbardziej mieści się w pojęciu „dysponowania swoją nieruchomością” – właścicielowi wykonującemu te prace chodzi przecież o poprawienie komfortu swojego mieszkania i prace te – jeżeli tylko wykonane będą zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – nie będą miały wpływu na nieruchomości (lokale) sąsiednie. Jeśli prace będą wykonane niefachowo (np. sąsiedzi będą skarżyć się na hałas, kurz czy nieprzyjemne zapachy, albo w ich efekcie w sąsiednich lokalach pojawi się zawilgocenie czy grzyb), można spodziewać się skarg na nadmierne immisje, czyli oddziaływanie na lokale sąsiedzkie.

Dla całkowitej pewności sięgnijmy również do przepisów z ustawy Prawo budowlane, które mogą nasunąć pewne wątpliwości co do tezy postawionej na początku. Zasadą jest, że przed rozpoczęciem robót budowlanych – w zależności od ich zakresu – inwestor powinien uzyskać stosowne pozwolenie lub przynajmniej zgłosić zamiar wykonania prac. Roboty budowlane i prace, które nie podlegają zgłoszeniu ani pozwoleniu na budowę, określone zostały w art. 29 i 30 ustawy prawo budowlane, przepisy te jednak nie wspominają o ocieplaniu ścian wewnątrz lokalu. Jeżeli więc regułą jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, a przepisy określające wyjątki od tej zasady nie wspominają o ocieplaniu wewnętrznym ścian, to można by wysnuć wniosek, że do ocieplania potrzebne jest zgłoszenie. Pogląd taki jest jednak nieuprawniony, niezależnie bowiem od wymienionych przepisów, niektóre inwestycje nie wymagają pozwolenia na budowę (ani zgłoszenia), jeśli ich realizacja nie wymaga prowadzenia robót budowlanych. Przykładem może tu być także montaż instalacji w lokalu (np. sieci telewizji kablowej lub monitoringu) – tego typu prace mieszczą się w granicach zwykłego użytkowania rzeczy, w myśl regulacji kodeksu cywilnego, tym samym zwolnione są od reglamentacji przepisów prawa publicznego, jakie zawiera prawo budowlane.

Reasumując: jeśli prace prowadzone wewnątrz lokalu mieszkalnego nie wpływają na konstrukcję całego budynku, nie mogą mieć nałożonego rygoru uzyskania pozwolenia czy zgłoszenia planowanych robót budowlanych. Nie ma tutaj również wymogu wyrażania zgody w formie uchwały właścicieli wspólnoty czy akceptacji ze strony zarządcy nieruchomości.

Dorota Bąbiak-Kowalska

prawniczka, ekspert miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa

Czy na płyty Multipor można przykleić tapetę? Jeśli tak, to jaką?
Na płyty MULTIPOR można przykleić tapetę o ile jest ona paroprzepuszczalna (np. papierowa). Nie należy stosować tapet winylowych.
Czy sufit ocieplony płytami MULTIPOR można wykończyć na koniec gipsem szpachlowym, aby wygładzić i wyrównać powierzchnię?

Płyty MULTIPOR można wykończyć na koniec gipsem szpachlowym. Najpierw jednak trzeba powierzchnię płyt wykończyć warstwą zaprawy MULTIPOR z siatką.
Grubość warstw wykończeniowych nie powinna przekraczać 1 cm (10 mm).

Czy na pomalowaną ścianę farbą z teflonem można przyklejać płyty MULTIPOR?

Jeśli podłoże jest nośne (brak luźnych części, farba nie odpada, tynk jest w dobrym stanie), to nie ma konieczności mechanicznej obróbki podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt MULTIPOR.

Należy zadbać aby podłoże było względnie wyrównane (dopuszcza się niewielkie uszkodzenia czy odchyłki), ponieważ płyty MULTIPOR należy przyklejać całą powierzchnią do ocieplanej przegrody.

Zobacz jak ocieplić przegrodę za pomocą płyt MULTIPOR.

Czy na pomalowaną ścianę farbą akrylową - lateksową można przyklejać płyty Multipor?

Trwałość mocowania płyt Multipor do ocieplanych ścian wewnętrznych pomieszczenia zależy od dobrej przyczepności zaprawy Multipor do podłoża.

Podłoże do przyklejania płyt izolacyjnych Multipor powinno być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy (np. kurzu, pyłu, olejów, środków antyadhezyjnych, itp.) i wyraźnie łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw tynkarskich. Podłoża silnie nasiąkliwe oraz podłoża piaszczące należy odpowiednio zagruntować. Przy nierównościach podłoża większych niż 1cm oczyszczone podłoże należy wyrównać odpowiednią zaprawą wyrównującą, co jest bardzo istotne, ponieważ płyty Multipor należy przyklejać całą powierzchnią do ocieplanej przegrody.

W przypadku farb akrylowych/lateksowych można podjąć się próby usunięcia powłoki malarskiej (w wypadku gdyby podczas takiej próby farba ta bez dużego nakładu pracy swobodnie dawała się zeskrobać za pomocą szpachli po namoczeniu wodą) lub zagruntować istniejącą warstwę farby lateksowej dostępnym preparatem gruntującym na bazie żywicy akrylowej przed przyklejaniem płyt Mulipor.

Czy można ocieplić od wewnątrz budynek z pustaków żużlobetonowych?

Zakładamy, że ściana domu jest wykonana z bloczków żużlobetonowych np.typu ALFA i jej grubość to 38 cm (+ otynkowana tynkiem cem-wap. obustronnie). Bloczki te występują w grubościach 24 i 10,5 oraz 12 cm więc przyjęliśmy ścianę ze szczelina powietrzną (która w dużym stopniu odpowiada ścianie niejednorodnej materiałowo).

 

Ocieplając ściany zewnętrzne płytami Mutipor o gr. 10 cm otrzymamy współczynnik U=0,32 W/(m2K) i jest wówczas spełniony warunek tego parametru dla budynków przebudowywanych.
Dla płyt o gr. 12 cm współczynnik U wyniesie 0,28 W/(m2K) i taką grubość rekomendujemy jako najwłaściwszą, spełniającą obecne wymagania budynków nowobudowanych.

Czy można przyklejać płyty Multipor na zawilgoconą i zagrzybioną ścianę?

Przed przystąpieniem do prac w technologii ocieplenia płytami Multipor od wewnątrz konieczne jest:
- sprawdzenie czy ściany zewnętrzne nie są zawilgocone,
- czy nie powstały na nich wykwity pleśni.

Jeśli te zjawiska występują na ścianie, którą chcemy ocieplić, wówczas należy:

- usunąć mechanicznie pleśń, a następnie zabezpieczyć powierzchnię środkiem przeciw rozwojowi mikroorganizmów,
- określić przyczynę zawilgocenia ścian zewnętrznych.

Należy również koniecznie ustalić przyczynę zawilgocenia ścian. Czy jest to nieszczelność muru? Zaciekanie przez nieszczelną/uszkodzoną rynnę? Uszkodzenie dachu?
Ważna jest również wentylacja pomieszczenia, jeżeli jest to pokój – jaki rodzaj okien jest wbudowany i jak wentylowane jest pomieszczenie?

Zastosowanie płyt Multipor nie jest równoznaczne z zastosowaniem technologii, która samoistnie usunie pleśń i zabezpieczy ścianę przed ponownym zawilgacaniem bez uprzedniego usunięcia ich przyczyn.

Czy płyty Multipor można przyklejać do płyt g/k?

Przed wykonaniem izolacji należy zdemontować płyty gipsowe. Jeżeli płyty g/k przymocowane są bezpośrednio do ściany (równa powierzchnia ścian) płyty Multipor można układać bezpośrednio na tynk znajdujący się pod nimi. Jeśli płyty położone są na stelażu, a jego obecność wynika z nierównej powierzchni pod nimi, przed położeniem płyt powierzchnię ścian należy wyrównać za pomocą tynku cementowo-wapiennego.

Czy płyty Multipor można przyklejać na ściany pokryte tynkiem gipsowym?

W przypadku przyklejania płyt Multipor do ścian otynkowanych tynkiem gipsowym, zalecamy skucie tego tynku i wyrównanie powierzchni ściany po skuciu przed przyklejaniem tynkiem cementowo-wapiennym. Zalecamy to postępowanie ze względu na ryzyko osłabienia przyczepności warstwy zaprawy cementowej Multipor do tynku gipsowego poprzez możliwość jego pęcznienia (powstawanie cząstek etryngitu).

Jak wykończyć płyty Multipor glazurą?

Powierzchnię ocieploną płytami Multipor można również wykończyć płytkami ceramicznymi. Potrzeba taka zachodzi szczególnie w pomieszczeniach tzw. „mokrych” – kuchniach, łazienkach czy toaletach. Montażu glazury można dokonać pod warunkiem wzmocnienia warstwy podłoża.


Powierzchnie płyt Multipor należy wykończyć poprzez szpachlowanie zaprawą systemową Multipor oraz zatopienie w niej siatki zbrojącej z włókna szklanego (gramatura ≥ 145 g/m2). Dodatkowo należy zastosować łączniki mechaniczne – kołki do systemów ociepleń z trzpieniem z tworzywa sztucznego. Łączniki najlepiej należy umieścić w mokrej warstwie zaprawy przebijając siatkę zbrojącą. Należy zastosować łączniki z talerzykiem o szerokości ≥ 60 mm. Ilość kołków powinna wynosić ok. 4 szt./m2 (1 szt./płytę Multipor).


Po związaniu warstwy zaprawy Multipor, należy nanieść elastyczny klej do glazury oraz przykleić płytki. Fugi należy wypełnić masą elastyczną.

Czy można doklejać drugą warstwę płyt Multipor jeżeli pierwsza nie ma wystarczającej grubości i nie spełni wymagań izolacyjności termicznej?

Istnieje możliwości wykonania ocieplenia od wewnątrz płytami Multipor w dwóch warstwach, w przypadku kiedy zachodzi konieczność pogrubienia warstwy izolacji ze względów termicznych.


Każdorazowo potrzebne jest wykonanie analizy cieplno-wilgotnościowej, aby sprawdzić czy przegroda wykazuje się zdolnością do utrzymania stabilnego poziomu wilgotności w długotrwałym okresie użytkowania.


Na bazie doświadczeń można zalecić kolejność montażu płyt najpierw o mniejszej grubości jako pierwszej warstwy a następnie płyt o większej grubości.

Po przyklejeniu obu płyt wskazujemy na konieczność kołkowania łącznie obu warstw łącznikiem do izolacji np. firmy Kolener TFIX-S-195, ilość kołków powinna wynosić 4 szt./ 1 m2 -> 1 sztuka na płytę Multipor.

Czy płyty Multipor można przyklejać na ściany pokryte deskami drewnianymi?

Technologia wykonania montażu płyt Multipor wskazuje konieczność przyklejenia ich systemową zaprawą lekką Multipor. Należy to wykonać w sposób całopowierzchniowy, aby zaprawa ta szczelnie wypełniała przestrzeń pomiędzy płytą Multipor a wyrównaną i przygotowaną wcześniej ścianą. W przypadku materiałów drewnianych lub drewnopodobnych nie ma możliwości przyklejenia do nich płyt izolacyjnych Multipor za pomocą zaprawy klejącej – w przypadku takich podłoży zalecane są systemy mocowania mechanicznego, w których tworzy się szczelina powietrzna, która może być miejscem niedopuszczalnej kondensacji pary wodnej i zawilgocenia podłoża drewnianego.


Dlatego też nie ma możliwości montażu płyt Multipor na takie podłoża, zalecamy usunięcie desek i papy i wyrównanie ściany przed planowanym montażem płyt Multpor.

Czy Multipor można zastosować w łazience, gdzie przewidziano wykładzinę z płytek ceramicznych na całej wysokości?

Wytyczne dla wykonywania ocieplenia płytami Multipor w łazienkach
Powierzchnie ocieplone płytami Multipor można wykończyć płytkami ceramicznymi stosując się do następujących wskazówek:

 • konieczne jest wzmocnienie podłoża przed klejeniem okładzin ceramicznych - powierzchnie przyklejonych płyt Multipor należy wykończyć poprzez szpachlowanie zaprawą systemową Multipor oraz zatopienie w niej siatki z włókna szklanego o gramaturze 145 g/m2 lub większej. Dodatkowo konieczne jest zastosowanie łączników mechanicznych z trzpieniem z tworzywa sztucznego. Łączniki należy umieścić w mokrej warstwie zaprawy przebijając siatkę zbrojącą. Należy stosować łączniki z talerzykiem o szerokości 60 mm i większym,
 • ilość kołków powinna wynosić 4 szt./1 m2 -> 1 sztuka na płytę Multipor,
 • po związaniu warstwy zaprawy Multipor, należy nanieść elastyczny klej do glazury oraz przykleić płytki; fugi należy wypełnić masą elastyczną,
 • maksymalna waga okładzinowych płytek ceramicznych wynosi - 12 kg/m2,
 • aby zapewnić odparowywanie wilgoci, ściana pomieszczeń mokrych ocieplona Multiporem może być pokryta płytkami ceramicznymi maksymalnie w 2/3 swojej powierzchni,
 • w pomieszczeniach tych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

 

Na suficie mam tynk wapienny, gładź gipsową oraz farbę emulsyjną. Jak przykleić płyty Multipor na taki sufit?

Przed przyklejeniem na powierzchnię sufitu płyt Multipor zalecamy usunięcie warstwy farby emulsyjnej a także warstwy gładzi gipsowej, gdyż istnieje duże ryzyko osłabienia przyczepności warstwy lekkiej zaprawy cementowej Multipor do obecnej powierzchni poprzez możliwość jego pęcznienia warstwy gipsu (powstawanie cząstek etryngitu) oraz ściągnięcia warstwy powłoki malarskiej. Możliwe jednak, że w praktyce usunięcie tych warstw wiązać się będzie ze skuciem tynku z całej powierzchni sufitu przeznaczonej do ocieplenia, gdyż przyczepność warstw gładzi do tynku będzie na tyle duża, że nie pozwoli na rozdzielenie tych warstw bez uszkodzenia tynku. Trzeba pamiętać, że płyty Multipor muszą być przyklejane całopowierzchniowo do równej powierzchni wykończonej tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym. W przypadku tynków czysto wapiennych należy sprawdzić parametry techniczne konkretnego materiału, aby decydować o możliwości przyklejania na ten rodzaj mineralnego tynku płyt Multipor.

Jak ocieplić sufit kotłowni płytami Multipor, który jest otynkowany tynkiem gipsowym? Jak zamocować lampę?

Informacje i wytyczne do wykonania ocieplenia sufitu pomieszczenia np. kotłowni, otynkowanego tynkiem gipsowym:

 • płyty Multipor należy przykleić systemową zaprawą Multipor nanosząc ją na całą powierzchnię płyty,
 • powierzchnia sufitu powinna być właściwie przygotowana i oczyszczona. Nie można przyklejać płyt Multipor do powierzchni wykończonych gładzią lub tynkiem gipsowym, a także powierzchni pokrytych farbami. Te warstwy i powłoki należy usunąć.
 • po przyklejeniu płyt do sufitu należy na ich powierzchni wykonać warstwę zbrojącą za pomocą tej samej zaprawy z wtopioną siatką zbrojącą
 • do płyt Multipora przygotowane są dwa rodzaje łączników - specjalne blaszki oraz wkręty plastikowe typu "ślimak". Jednak łączniki te mogą być mocowane na ścianie i przenoszą maksymalnie obciążenie 3 i 6 kg. Do montażu lampy na suficie należy zastosować łączniki uniwersalne, które będą zamocowane przez warstwę Multipora na głębokość min. 6 cm w stropie. Aby podczas tego montażu płyta Multipor jak najmniej się wykruszała proponujemy wycięcia w miejscu planowanego montażu lampy fragmentu płyty Multipor o wym ok. 30x30 cm i wklejenie w to miejsce płyty Ytong PP2/0,4 5cm.

tagi: ocieplenie sufitu, lampa, mocowanie lampy, kotłownia, piwnica, tynk gipsowy.

Ocieplenie od wewnątrz a punkt rosy oraz mostki termiczne. Fizyka budowli.

Pytanie do artykułu: http://www.budujemydom.pl/termoizolacja/19745-ocieplenie-domu-od-wewnatrz-etapy-prac-i-koszty

 

Rozwiązanie podające sposób ocieplenia ścian od wewnątrz z zastosowaniem płyt Multipor nie zmienia w żadnym przypadku zasad fizyki budowli, jaka rządzi rozkładem temperatur i zawartości pary wodnej w przegrodzie. Ocieplenie od wewnątrz zawsze zmienia rozkład temperatur i przepływu pary wodnej w przegrodzie. Płyty Multipor to materiał wysoce paroprzepuszczlany, który umożliwia wnikanie w swoja strukturę pary wodnej. W związku z tym wewnątrz porów płyt Multipor następuje kondensacja cząstek pary wodnej w okresie jesienno-zimowym, która zostaje oddana z powrotem do otoczenia w okresie wiosenno-letnim. Ta zdolność to zjawisko sorpcji i resorpcji, która charakteryzuje się Multipor. Aby zastosować płyty Multipor jako ocieplenie od wewnątrz trzeba wykonać analizę cieplno-wilgotnościową, na wynik której mają wpływ warunki klimatyczne, funkcja ocieplanych pomieszczeń, wentylacja, stan wilgotnościowy planowanych do ocieplenia ścian.

Ocieplenie od wewnątrz zazwyczaj pokrywa w 100% całą powierzchnię danej fasady. Odpowiednio dobrane i obliczone jest rozwiązaniem, które niweluje mostki termiczne na danej elewacji. W przypadku ocieplenia od wewnątrz, nawet przy założeniu ocieplenia wszystkich powierzchni ścian zewnętrznych nie ma możliwości ocieplenia miejsc połączeń ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Dlatego tez właściwym jest rozwiązanie montażu min. jednej warstwy płyt Multipor na prostopadłych powierzchniach stropu i ścian wewnętrznych.

Ocieplenie zimnej ściany o grub. 25 cm z ceramiki w rewitalizowanej kamienicy.

Posiadam mieszkanie w zrewitalizowanej kamienicy, ze ścianą w granicy działki której na etapie rewitalizacji nie udało się ocieplić (grubość ściany 25 cm + tynk). Wysokość kondygnacji to 3,0 m a powierzchnia ściany w pokoju ponad 18 m2. W przypadku mrozów ściana od strony pomieszczenia ma ok. 10 st C, a ze względu na swą dużą powierzchnię powoduje wychłodzenie całego mieszkania... W związku z powyższym, poszukuję metody docieplenia pomieszczenia. Każda z metod zawsze wiąże się z remontem przez to mam kilka pytań: 1. Czy płyty można układać warstwowo? 2. Czy przy podłodze drewnianej należy zastosować dystanse przed ułożeniem dolnej płyty - czy nie powoduje to powstawania mostków termicznych? 3. Czy po położeniu płyt można można w nich wiercić? Czy na płytach można zawiesić kołek na którym zawiśnie obraz czy też półka?

W ofercie handlowej posiadamy asortyment grubości płyt Multipor – 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 cm oraz większe grubości na zamówienie. Dlatego można odpowiednio dobrać grubość izolacji i nie planować ocieplenia w dwóch warstwach (choć takie rozwiązanie jest też możliwe).

Jeżeli ściana posiada 25 cm grubości plus jest obustronnie otynkowana, aby spełnić aktualne wymagania współczynnika przenikania ciepła przez ściany U (max.0,25 W/m2K) musielibyśmy zastosować płytę Multipor o grub. 16 cm. Obliczenia dla płyt o grub. 16 cm oraz 14 cm załączone są poniżej.

Przy podłodze drewnianej płyty Multipor można układać na podłodze wykonując przekładkę elastyczną z np. z pasków pianki poliuretanowej.
Po wykonaniu ocieplenia ścian płytami Multipor montaż obciążeń należy wykonać wg wskazówek zamieszczonych na stronie z instrukcją montażu płyt Multipor

Czy płytami Multipor można docieplać sufity?

Mineralne płyty Multipor jak najbardziej przeznaczone są do wykonania izolacji termicznej stropów i sufitów (poza ociepleniem ścian zewnętrznych i dachów).
Przed przystąpieniem do wykonania termoizolacji należy odpowiednio przygotować powierzchnię stropu / sufitu - musi być równa i oczyszczona z luźnych elementów oraz pozbawiona powłok malarskich, które mogą osłabić przyczepność płyt do podłoża. Płyty mocuje się do powierzchni stropu za pomocą zaprawy lekkiej Multipor, którą nanosimy całopowierzchniowo na płytę za pomocą pacy zębatej i przyklejamy do powierzchni. Płyty do grubości 14 cm nie muszą być dodatkowo kołkowane łącznikiem mechanicznym. Następnie należy wykonać szpachlowanie powierzchni płyt z wtopieniem siatki zbrojącej, a kolejno wykonanie wykończenia powierzchni poprzez malowanie paroprzepuszczalną farbą do wnętrz (np. silikatową) lub wykonanie gładzi wapiennej bądź gipsowej.

Zastanawiam się nad ociepleniem stropu (sufitu) od wewnątrz. Mieszkanie jest na ostatnim piętrze i obawiam się, że ocieplenie w warstwach dachu nie jest wystarczające (10-15 cm ze spadkami styropianu). Czy Multipor byłby odpowiedni?

W przypadku konieczności dodatkowego docieplenia stropu nad mieszkaniem związanego z obawą niewystarczającej izolacyjności termicznej użytej izolacji EPS potwierdzamy możliwość zastosowania płyt Multipor jako ocieplenia od wewnątrz. Obliczenie właściwej grubości płyt Multipor koniecznej do spełnienia wymagań izolacyjności cieplej przegrody dachu płaskiego można wykonać posiadając dokładną informację o układzie i grubości poszczególnych warstw stropu.
Zastosowanie płyt już o grubości 5 cm zdecydowanie poprawi komfort cieplny pomieszczenia i temperaturę na powierzchni sufitu.

Zapraszam na stronę, gdzie znajduje się artykuł dotyczący zastosowania płyt Multipor o grub. 5 cm do ocieplenia ścian pokazujący zmianę stanu cieplno-wilgotnościowego przegrody nieocieplonej i ocieplonej.

http://www.renowacjeizabytki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=389:multipor-alternatywa-czy-ratunek&catid=9:artykuy-techniczne

Czy stalowe listwy tynkarskie do tynków mokrych powinny zostać usunięte ze ścian? Czy następuje reakcja zaprawy ze stalą?

Tak, lepszym pod względem termicznym i wilgotnościowym, jest usunięcie tych listew przed montażem płyt izolacyjnych Multipor.

Jeżeli chodzi o zastosowanie listew tynkarskich stalowych, to jest to stal ocynkowana, nie zachodzi reakcja między nimi a zaprawą lekką Multipor na bazie cementu.

Czy można montować profile przyścienne UD w suficie podwieszanym bezpośrednio do płyt Multipor?

Tak, można mocować profile typu UD do płyt Multipor, ale konieczne jest zamontowanie ich odpowiednio długimi wkrętami do muru nośnego. Profile te należy montować do płyt Multipor z wykonaną na nich warstwą zbrojącą z zaprawy lekkiej Multipor i siatki zbrojącej.

Jakie stosować preparaty gruntujące i farby do ścian ocieplonych od wewnątrz płytami Multipor?

Jeżeli chodzi o gruntowanie przed montażem płyt Multipor, to potrzebne byłoby ono w przypadku równego starego tynku cementowo-wapiennego. Jeśli tynk jest świeży, wówczas nie potrzeby gruntowania.


Na przyklejonych płytach wykonuje się warstwę zbrojącą bez żadnego gruntowania.


Jeżeli chodzi o farby czy warstwę wykończeniową na płytach Multipor, to muszą być to powłoki malarskie lub gładzie czy tynki cienkowarstwowe paroprzepuszczalne - np. silikatowe, mineralne czy wapienne.

Czy płytami Multipor również wygłuszę, wyciszę pomieszczenie? Jeśli tak, to w jakim stopniu?

Multipor to materiał, którego zastosowanie zwiększa poziom absorpcji dźwięku (zwłaszcza w zakresie niskich częstotliwości, np. hałas spowodowany przez samochody ciężarowe).


Charakteryzuje się klasą absorpcji dźwięku D (wg DIN EN 11654) co oznacza, że pochłania 35% energii akustycznej.

Czy można ocieplić Multiporem basen lub saunę?

Teoretycznie istnieje możliwość ocieplenia pomieszczenia basenu płytami Multipor. Pod warunkiem zaprojektowania systemu wentylacji, który zapewni takie odprowadzenie nadmiaru wilgoci, że we wnętrzu przegrody nie będzie występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej wytwarzanej w pomieszczeniu basenu.


Warunek ten wynika z wymagań technicznych, które wskazują na dopuszczalną kondensację pary wodnej, wewnątrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji.


Taki przypadek wymaga wykonania obliczeń wilgotnościowych sprawdzających konkretny przypadek ściany planowanej do ocieplenia od wewnątrz.

W nawiązaniu do powyższego, widać, że do pomieszczenia sauny należy użyć innej technologii niż płyty Multipor.

Czy po ułożeniu warstwy płyt Multipor wewnątrz pomieszczenia można powierzchnię ściany wykończyć przyklejając płytę g-k?

Zamiast nakładania klasycznego tynku na płytę Multipor można wykonać wykończenie wewnętrzne w postaci suchej zabudowy (płyty włóknisto-gipsowe lub  gipsowo-kartonowe).


W przypadku takiej obróbki powierzchni na płytach Multipor przez izolację mocowane są do podłoża drewniane łaty. Drobne uchyłki na stykach należy przedtem wyrównać za pomocą pacy szlifierskiej. Na łatach tych mocowane są potem płyty włóknisto-gipsowe lub gipsowo-kartonowe.

 

W kwestii mocowania łat oraz płyt zabudowy suchej należy przestrzegać zaleceń w zakresie obróbki danego producenta płyt!

Dzięki mocowaniu suchej zabudowy na łatach drewnianych powstaje wolna przestrzeń nadająca się na kanały do prowadzenia instalacji lub kabli. W trakcie ich instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu instalacji elektrycznych /VDE. O możliwościach w zakresie powłok nawierzchniowych na płytach zabudowy suchej, informacji udzielają indywidualnie ich producenci.
My osobiście zalecamy stosowanie powłok otwartych dyfuzyjnie, celem zapewnienia długotrwałej skuteczności izolacji wewnętrznej.

Jak ocieplić ściany piwnicy? Czy można to zrobić używając płyt Multipor?

W przeciwieństwie do zewnętrznych ścian sąsiadujących z powietrzem zewnętrznym, mamy do czynienia w przypadku zewnętrznych ścian piwnicy z następującymi istotnymi cechami dotyczącymi fizyki budowli:

 • w przylegającej glebie występuje stale wysoka wilgotność (względna wilgotność powietrza blisko 100% lub woda). Wilgoć budynku może wysychać praktycznie tylko do wewnątrz a tym samym powoduje tymczasowo wyższe narażenie na wilgotność pomieszczeń piwnicznych,
 • możliwości wentylacji są w przypadku pomieszczeń piwnicznych zwykle ograniczone ze względu na mniejszy rozmiar i ilość okien w stosunku do normalnych kondygnacji.
 • Stropy piwniczne są z reguły wykonane masywnie. Należy tu zwrócić uwagę na mostek termiczny na przyłączeniu: ściana piwnicy – strop piwnicy z ryzykiem przestoju wody kondensacyjnej co się wiąże z rozwojem pleśni.
 • Temperatura otaczającego gruntu jest zależna od głębokości poniżej poziomu gruntu. W przeciętnych niemieckich warunkach klimatycznych przy głębokości 80 - 100 cm można liczyć się przez cały rok z całkowitym brakiem mrozu.

 

W celu zbadania wpływu dodatkowej izolacji wewnętrznej Multipor zewnętrznych ścian piwnicy przeprowadzono różne jednowymiarowe i dwuwymiarowe obliczenia dla symulacji klimatycznych.


Do obliczeń wykorzystano następujące materiały dla zewnętrznych ścian piwnicznych:

 • Beton normalny
 • Beton wodoszczelny (beton WU)
 • Cegła pełna (Vz)
 • Cegła wapiennokrzemowa (Ks)
 • Beton porowaty (komórkowy) (Pb)

 

1. Zewnętrzne ściany piwniczne z normalnego betonu, Vz, Ks oraz Pb, wilgotność gleby oraz nie piętrząca się woda infiltracyjna zgodnie z normą DIN 18195-4:2000-08

Obliczenia symulacyjne wykazały, że w pionowym układzie warstwy izolacyjnej o grubości warstwy powietrza równoważnej dyfuzji pary wodnej wynoszącej sD>20m (np. 3mm pas bitumiczny o μ=6700) na zewnętrznej stronie ściany piwnicy możliwa jest bezproblemowa izolacja wewnętrzna Multipor o d=60-120mm w przekroju normalnym. Wartość ‚sD‘ jest obliczana ze współczynnika oporu dyfuzji pary wodnej μ x grubość warstwy. W celu zmniejszenia oddziaływania mostków termicznych na przyłączeniu ściana piwnicy – strop piwnicy należy umieścić dodatkowo na spodniej stronie stropu piwnicy warstwę izolacyjną z Multipor d=60mm wzdłuż zewnętrznej ściany piwnicy o szerokości wynoszącej 1m (jak pokazano na rysunku obok). Jeżeli na zewnętrznej stronie nie występuje żadna warstwa izolacyjna bądź też występuje pionowa warstwa izolacyjna o niewielkich rozmiarach, wówczas nie zaleca się stosowania izolacji wewnętrznej!

2. Zewnętrzne ściany piwniczne z normalnego betonu, Vz, Ks oraz Pb, napierająca woda oraz wzbierająca się woda infiltracyjna zgodnie z normą DIN 18195-6:2000-08

Zakładając, że wymagana dla tego rodzaju obciążeń izolacja budynku została wykonana fachowo i jest trwale wodoszczelna, można zastosować izolację wewnętrzną z Multipor d=60-120mm. Wymagana jest również wymieniona w pkt. 1. dodatkowa spodnia izolacja przyłączenia stropu Multipor d=60mm oraz b=1m.
 

3. Zewnętrzne ściany piwniczne z betonu WU, wilgotność gleby oraz nie piętrząca się woda infiltracyjna zgodnie z normą DIN 18195-4:2000-08

Ułożenie izolacji wewnętrznej Multipor d=60-120mm jest zasadniczo możliwe. W odniesieniu do wyżej wymienionego wariantu beton normalny z pionową warstwą izolacyjną następuje jednak zwiększone przedostawanie się wilgoci z ziemi za pomocą betonu wodoszczelnego (WU). Powoduje on wzrost przewodności cieplnej z 0,045 W/(mK) na 0,050 W/(mK). Wymagana jest dodatkowa spodnia izolacja przyłączenia stropu zgodnie z opisem w pkt. 1. Multipor d=60mm oraz b=1m.
 

4. Zewnętrzne ściany piwniczne z betonu WU, napierająca woda oraz wzbierająca się woda infiltracyjna

Symulacja napierającej wody gruntowej nie jest jeszcze obecnie technicznie wykonalna. Inny problem wynika z faktu, że absorpcja wody (nasiąkliwość) z betonu WU przy napierającej wodzie w dużej mierze zależy od liczby i wymiarów (mikro-) pęknięć a zatem nie może zostać uwzględniona w symulacji pod kątem praktycznym. Izolacja wewnętrzna Multipor nie jest odpowiednia dla tego typu zastosowania!
 

Podstawowe zalecenia

Jak już wspomniano powyżej, w piwnicy znajduje się wyższy poziom wilgotności niż na normalnych kondygnacjach. W celu odprowadzenia takiego obciążenia wilgoci niezależnie od zachowania użytkownika, zalecamy zainstalowanie kontrolowanego systemu wentylacji i odpowietrzania w piwnicy. Przed założeniem wewnętrznej izolacji Multipor należy nałożyć grzybobójczą powłokę na wewnętrznej stronie zewnętrznej ściany piwnicy.
Jakie są techniczne wymagania odnośnie farby do płyt Multipor?

Wykańczając powierzchnię płyt Multipor należy zastosować warstwę 5 mm zaprawy lekkiej Multipor z siatką. Na jej powierzchni możliwe jest ułożenie dodatkowych warstw wykończeniowych (tynk cienkowarstwowy, farba), które powinny spełniać następujące wymagania:


- ich łączna grubość nie może przekraczać 5 mm,
- ich łączny opór dyfuzyjny nie powinien przekraczać Sd = 0,1 m.
 
Na tej podstawie można dobrać odpowiednie materiały.
 
Przykład:


Tynk cienkowarstwowy 3 mm, µ = 15 -> Sd = 0,045 m.
Stąd dopuszczalny opór dyfuzyjny farby wynosi Sd = 0,055 m.
 
Tego typu parametry osiągają farby silikatowe, gliniane lub mineralne.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij